Executive MBA - studia kwalifikacyjne

Dowiedz sie więcej

Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych

w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Dokumenty i warunki rekrutacji

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
 • wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100 zł na poniższy numer konta:
  Społeczna Akademia Nauk
  ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Lodź

66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 (PKO BP SA I Oddział w Łodzi)  


TYTUŁ: opłata wpisowego na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku)

 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  a) formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  b) kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich;
  c) kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  d) jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  e) podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach (umowa dostępna we wszystkich Biurach Rekrutacji);
  f) potwierdzenia dokonania opłaty wpisowego.

Kandydat jest zobowiązanych do przedstawienia oryginałów złożonych dokumentów – do wglądu osoby przyjmującej dokumenty rekrutacyjne.