Dostępne miasta: Bełchatów

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

mgr Anna Szczęsna (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Absolwentka WSP w Częstochowie – mgr wychowania przedszkolnego (1991), mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego (1992). Od 2002r. nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z nowymi technologiami ICT i językiem obcym, prawo pracy i spraw kadrowych, zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości, oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz kurs kwalifikacyjny: sztuka (muzyka, plastyka). Doświadczenie w pracy pedagogicznej w przedszkolu, w klasach I-III, pełnej szkole podstawowej 8-letniej (do 1999r.) i 6- letniej, w gimnazjum, w liceum dla dorosłych. Wieloletni dyrektor szkoły, nagrodzony m.in. Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Egzaminator OKE Łódź. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy Ministra Edukacji Narodowej – udział w ok. 300 postępowaniach na stopień nauczyciela  mianowanego  i dyplomowanego. Kierownik form turystyki szkolnej. Trener oświaty. Bardzo liczne szkolenia z prawa oświatowego, dydaktyczne, wychowawcze, rozwojowe. Autorka innowacji pedagogicznych i programów nauczania oraz publikacji o treści pedagogiczno-społecznej.  Od 2012r. wykładowca SAN, czynny uczestnik konferencji naukowych.

Zainteresowania humanistyczne i pedagogiczne, m.in. pedagogika Marii Montessori i Celestyna Freineta, problematyka wychowawcza, sztuka, życie kulturalne i czas wolny dzieci i młodzieży.

dr Łukasz Prysiński ( e-mail: lprysinski@san.edu.pl)

Dyrektor MBA, doradca finansowy, specjalista w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji działalności firm, trener rozwoju osobistego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Specjalizuje się w optymalizacji:

  • sytuacji ekonomiczno – finansowej firm;
  • procesów zarządzania;
  • systemów motywacyjnych;
  • rozwoju osobistego i zawodowego.

Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener i szkoleniowiec. Jest autorem publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu. Uczestniczy także w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od dziesięciu lat wykłada analizę finansową i rachunkowość zarządczą w uczelniach polskich i zagranicznych.

OPIS I CELE STUDIÓW

Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej.

Wymogi dotyczą aspektu formalnoprawnego, zgodnego  z przepisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Ogólnym celem studiów podyplomowych jest dokształcanie i doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego, a także nabycia wiedzy niezbędnej do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Celami operacyjnymi (szczegółowymi) zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach  studiów podyplomowych, w tym wykładów i ćwiczeń, seminariów, konserwatoriów są:

  • uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego, które są niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej, o której mowa w ustawach – Prawo oświatowe oraz Ustawie o systemie oświaty;
  • podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników szkolnej, samorządowej, rządowej administracji oświatowej;
  • podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego;
  • doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (tytułem zawodowym magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędnym), które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę, i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach oświatowych działających w warunkach określonych w polskim systemie edukacji, z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Charakter zajęć prowadzonych w ramach studiów uwzględnia fakt posiadania przez słuchaczy określonego zasobu wiedzy i doświadczenia zawodowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie organizacji placówek oświatowych wszystkich szczebli i zarządzania tymi placówkami. Współczesny dyrektor przedszkola czy szkoły to jednostka umiejąca skutecznie i bezpiecznie poruszać się w prawie oświatowym, finansowym, prawie pracy itp., ale także kreatywna i twórcza, która potrafi kierować procesem dydaktyczno-wychowawczym, rozwojem ucznia, potencjałem podległych jej pracowników. We wszystkie te kompetencje proponowane studia mają za zadanie wyposażyć ich uczestnika/absolwenta.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Executive MBA - studia kwalifikacyjne

PR Marketing