Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania NOWOŚĆ!!! Pedagogika

Dostępne miasta: Bełchatów

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

nadkom. mgr Sławomir Szymański  (e-mail: sszymanski@san.edu.pl )

Absolwent kierunków pedagogika i ekonomia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie, kierunku filologia polska w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i stacjonarnego szkolenia absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ukończył specjalistyczne szkolenia z zakresu działania służb policyjnych, Praw Człowieka, przestępstw z nienawiści, public relations. Długoletni policjant pionu dochodzeniowo-śledczego i prewencji. Profilaktyk społeczny i doświadczony nauczyciel.  Członek komitetów szeregu konferencji naukowych. Autor publikacji z dziedziny profilaktyki społecznej, etyki policyjnej, promocji i public relations.

Dr Adam Gogacz (e-mail: agogacz@san.edu.pl

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk z dziedziny pedagogiki kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych również z zakresu e-learningu. Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

Wykładowcy:

  • dr hab. Grzegorz Ignatowski– filozof, teolog, etyk. Autor szeregu publikacji, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Społecznej Akademii Nauk.
  • dr n. med. Mariola Świderska- dr nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalizuje się w pedagogice rodziny i pedagogice zdrowia. Autorka podręcznika „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania”, redaktor monografii: „Styl życia i zachowania prozdrowotne - wybrane konteksty” i „Wybrane problemy marginalizacji społecznej”. W swoich artykułach porusza problematykę rodziny, ADHD, defaworyzacji otyłości, agresji i przemocy oraz żywienia.
  • dr Adam Gogacz- Ekspert europejski w dziedzinie kompetencji miękkich i społecznych, współautor podręcznika dla nauczycieli w dziedzinie edukacji włączającej, koordynator merytoryczny wielu projektów międzynarodowych.
  • mgr Dariusz Nowak– Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi.
  • płk w st. spocz. mgr Cezary Łuczak– doświadczony wieloletni wychowawca, dyrektor zakładów karnych w Łodzi i Garbalinie.
  • mgr Sławomir Szymański– oficer policji, doświadczony profilaktyk społeczny, autor publikacji z obszarów działania służb policyjnych i profilaktyki społecznej. Pomysłodawca i współorganizator licznych kampanii i akcji profilaktycznych.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Program studiów ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze profilaktyki społecznej uniwersalnej i selektywnej oraz terapii uzależnień, z uwzględnieniem przygotowania w zakresie:

- stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej, a także rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych,

- prowadzenia pierwszego kontaktu, poradnictwa i terapii, podejmowania właściwej interwencji,

- projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych,

- wdrażania nowoczesnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych, w tym w warunkach zintegrowanej profilaktyki społecznej, w obszarach wielowymiarowych zagrożeń, z uwzględnieniem mechanizmów uzależnień i zaburzeń zachowania,

- realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej,

- metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną i resocjalizacyjnej,

- prawnych i organizacyjnych ram działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej,

- wykształcenie w absolwentach umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych przydatnych w pracy profilaktycznej zagrożeń społecznych, uzależnień i zaburzeń zachowania, resocjalizacji i socjoterapii.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich (humanistycznych, ekonomicznych i technicznych), do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotowych, pedagogów szkolnych, psychologów, policjantów, strażników miejskich, kuratorów sądowych, pracowników instytucji pomocowych i fundacji, pracowników instytucji rządowych i samorządowych prowadzących aktywność w obszarze profilaktyki społecznej, liderów społecznych i wolontariuszy. Ofertę kierujemy również do osób poszukujących zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również do rodziców i opiekunów pragnących  doskonalić bądź zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakresie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień i zaburzeń zachowania.

Absolwenci zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu analizy i diagnozy problemów przestępczości oraz wielowymiarowych ryzyk i zagrożeń społecznych, zaburzeń emocji i zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcji rodziny;

Studia przygotują absolwenta do samodzielnej organizacji działań profilaktycznych i systemowej pracy profilaktycznej w formach instytucjonalnych oraz pozainstytucjonalnych z wykorzystaniem dorobku profilaktyki integralne.

Absolwent nabędzie przygotowanie do pracy w instytucjach (a także formach pozainstytucjonalnych), do pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi, niedostosowaną społecznie oraz przejawiającą zaburzenia emocji i zachowania.

Nabyte podczas studiów umiejętności i kompetencje społeczne a także  zdobyta wiedza, pozwolą na zatrudnienie absolwenta w instytucjach rządowych i samorządowych, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, instytucjach Resortu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Executive MBA - studia kwalifikacyjne

PR Marketing