Dostępne miasta: Bełchatów

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

mgr Dariusz Nowak (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu: pedagogiki specjalnej i wychowawczo - opiekuńczej, informatyki z elementami e-learningu, coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, pedagog, coach, trener, mediator, terapeuta, wieloletni dyrektor szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wykładowca uczelni wyższych.

Autor projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi i Starosty Zgierskiego w Zgierzu oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Brał udział w licznych projektach unijnych, w tym projektach wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół.

Od ponad 18 lat jako kurator społeczny w zespole rodzinnym. Specjalizuje się w tematyce z zakresu oceniania kształtującego, mediacji, stylów komunikacji, metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela oraz terapii.

dr Adam Gogacz (agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest nabycie przez słuchaczy wiedzy między innymi z zakresu mediacji społecznych i negocjacji, komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego, prawa karnego i cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem  wykorzystywania procedury mediacji w codziennej pracy oraz promocji jej jako formy rozwiązywania konfliktów miedzy innymi w oświacie.

Ponadto uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi problemami stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sporów.

Celem jest również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy na temat wprowadzania mediacji do szkół i placówek oświatowych zgodnie ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach  i innych placówkach oświatowych opracowanymi przez  Rzecznika Praw Dziecka.

STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE SĄ WG STANDARDÓW KSZTAŁCENIA MEDIATORÓW MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ ZGODNIE Z WYMOGAMI SPOŁECZNEJ RADY DS. ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, kierowników i pracowników świetlic szkolnych i środowiskowych, absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu  umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką mediacji w edukacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu mediacji, negocjacji oraz konstruktywnego rozwiazywania sytuacji konfliktowych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w środowisku szkolnym.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Executive MBA - studia kwalifikacyjne

PR Marketing