Prawne i praktyczne aspekty odnawialnych zasobów i źródeł energii NOWOŚĆ !!! Górnictwo, energetyka

Dostępne miasta: Bełchatów

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

dr Agata Kołodziejska (e–mail: akolodziejska@san.edu.pl)

doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W uczelniach wyższych pełniła funkcję: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Ekspert w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Współpracowała również z sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe wiąże są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedur, ochrony danych osobowych, informacji przetwarzanych i informacji niejawnych . Jest autorką i współautorką szeregu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. W pracy trenera realizowała i wciąż realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnych, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i  zagadnień  prawa konstytucyjnego.

OPIS I CELE STUDIÓW

Zasadniczym i podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu strategii rozwoju energetyki w świecie, UE i Polsce; energetyki geotermicznej, energetyki biomasy i biopaliw; energetyki słonecznej; energetyki wiatrowej; energetyki pomp ciepła; energetyki wodnej; polityki energetycznej Polski, samowystarczalność energetycznej i finansowania.

ADRESACI STUDIÓW i SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni technicznych, kierunków związanych z energetyką, górnictwem, mechaniką, inżynierią środowiska, budownictwem, techniką rolniczą, transportem - pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie określania oceny zasobów energii ze źródeł odnawialnych, zamiany systemów tradycyjnych na ekologicznie czyste oraz projektowania inżynierskiego dowolnych systemów grzewczych; rozwoju konstrukcji i zastosowań urządzeń energetyki odnawialnej, w aspekcie rozwoju nowej dyscypliny nauki i techniki „Ekoenergetyka” oraz wzrostu udziału energii  z zasobów odnawialnych w bilansie energetycznym Polski i UE do roku 2030.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Executive MBA - studia kwalifikacyjne

PR Marketing