Zarządzanie surowcami mineralnymi i energią w działalności górniczej, eksploatacji odkrywkowej i energetyce NOWOŚĆ !!! Górnictwo, energetyka

Dostępne miasta: Bełchatów

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

dr Agata Kołodziejska (e–mail: akolodziejska@san.edu.pl)

doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W uczelniach wyższych pełniła funkcję: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Ekspert w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Współpracowała również z sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe wiąże są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedur, ochrony danych osobowych, informacji przetwarzanych i informacji niejawnych . Jest autorką i współautorką szeregu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. W pracy trenera realizowała i wciąż realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnych, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i  zagadnień  prawa konstytucyjnego.

OPIS I CELE STUDIÓW

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy prawnej, praktycznej i ekonomicznej, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie uczestników do działalności zawodowej w zakresie obejmowania kierowniczych stanowisk  w przedsiębiorstwach górniczych i energetycznych.

Celem jest również uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi.

Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi problemami ekonomiczno-technologicznymi oraz organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw górniczych i energetycznych natomiast kadra zarządcza  poszerzy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem górniczym i energetycznym.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich i technicznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z energetyką, mechaniką, górnictwem  i pragnących uzyskać dodatkowe umiejętności w zakresie problematyki objętej programem nauczania, ratownictwa górniczego i energetycznego i sporządzania dokumentacji geologicznej  i geotechnicznej; pracowników firm zajmujących się górnictwem i energetyką oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi, jak również zapoznają się z aktualnymi problemami ekonomiczno-technologicznymi eksploatacji oraz rekultywacji w górnictwie i energetyce.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Executive MBA - studia kwalifikacyjne

PR Marketing